Kjøpsbetingelser Ekstrahus

Salg til forbrukere er gjenstand for omfattende regulering. Følgende lover har betydning for salg på Internett og dermed for innholdet i Kjøpsbetingelser Ekstrahus.

1. Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra Ekstrahus.no til private formål (forbrukerkjøp). Salgsbetingelsene og annen informasjon er kun tilgjengelig på norsk. For å kunne handle hos Ekstrahus.no må du ha fylt 18 år. Vi leverer til hele Norge, med unntak av Svalbard og Jan Mayen.

2. Opplysninger i nettbuttikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, slik at vi ikke kan levere i henhold til den informasjonen som er gitt i vår nettbutikk, i vår markedsføring eller på annen måte. Skulle dette skje vil vi ta kontakt så raskt som mulig for å finne alternativ løsning. Videre tar vi forbehold om at det kan oppstå tekniske feil knyttet til lagerbeholdning, samt til handlekurven og utsjekk. Bildene på våre nettsider kan i noen tilfeller være illustrative, og dermed avvike noe fra varens faktiske utseende.

3. Priser og betaling

Gjeldende pris for en vare er den pris som oppgis på nettstedet ved ordretidspunktet. Oppgitte priser inkluderer merverdiavgift og eventuelle miljøgebyr. På grunn av produktets natur vil fraktkostnaden variere. Ta kontakt med oss via kontaktsiden eller tlf 921 44 050 for konkret frakttilbud for de produkter du ønsker å bestille, dersom de ikke er blitt beregnet automatisk. Vi forbeholder oss retten til å kansellere kjøpet eller endre pris ved vesentlige skrive- eller trykkfeil dersom feilen er eller burde være åpenbar for deg som kjøper, selv om du har mottatt ordrebekreftelse. Alle ordrer faktureres og forskuddbetales før bestilling settes i produksjon.

4. Bestilling og ordrebekreftelse

Din bestilling er bekreftet og bindende så snart du har mottatt ordrebekreftelsen. Du bør for sikkerhets skyld kontrollere innholdet i ordrebekreftelsen. Dersom det ikke er samsvar mellom din bestilling og ordrebekreftelsen, bør du ta kontakt med Ekstrahus.no umiddelbart. Vi forbeholder oss retten til å ikke levere en bestilt vare dersom prissvingninger eller lagersituasjonen gjør det nødvendig. Vi vil i så fall ta kontakt med kjøper for å finne en alternativ løsning eller komme med et nytt tilbud.

5. Levering

Normal leveringstid er mellom 2-6 uker, dersom ikke annet er oppgitt. Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen eller avtalt i epost. Ekstrahus.no har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Forhold hos våre transportører eller partnere kan gjøre at leveringstidspunktet kan avvike noe. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Vi sender våre ordrer med kjente transportselskaper som Bring/Posten, Norlines og DSV.

6. Forsinkelse, mangel og reklamasjon

Dersom en vare er forsinket eller har en mangel, må du reklamere til Ekstrahus.no Dine rettigheter er i korthet som følger:
Forsinkelse: Dersom selger ikke leverer varen eller leveringen er forsinket kan du holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning, jf. forbrukerkjøpsloven kapittel 5.
Mangel: Dersom en vare er mangelfull, jf. forbrukerkjøpsloven § 16, og du har reklamert innen fristen, kan du gjøre gjeldende rettighetene som følger av forbrukerkjøpsloven § 26.

Reklamasjon

Reklamasjoner må meddeles selger innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget, og for øvrig innen de fristene som følger av forbrukerkjøpsloven § 27. Når du reklamerer må du oppgi til selger all informasjon som selger har behov for, for å kunne ta stilling til reklamasjonen, slik som hvilket produkt det gjelder, kjøpstidspunkt, og en beskrivelse av mangelen. Reklamasjoner foretas her: Reklamasjon
På grunn av varens natur skal kunden undersøke varen ved avhenting eller utlevering, og umiddelbart melde fra til Ekstrahus.no dersom det er feil eller mangler ved utlevert vare. Ved transportskade og manko i forhold til fraktbrev, skal dette noteres skriftlig på fraktbrev ved henting eller levering før signering for varemottak. Dette skal også attesteres av transportør/sjåfør. Rift i plast el bør også noteres da det kan være skjulte skader under.
Har du mulighet til å ta bilde av feilen/skaden, vil vi kunne behandle reklamasjonen raskere. Følgende informasjon må oppgis:

For varer med spesifikt serie/produksjonsnummer (boder, aneks, lekestuer) må dette oppgis.
Ordrenummer skal alltid oppgis i slike tilfeller. Avviksrapport følger med fraktbrev/følgeseddel. Denne skal fylles ut ved en evt reklamasjon og sendes sammen med øvrig materiell vedrørende reklamasjonen på følgende skjema: Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.
Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette gjelder ikke så langt selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid. Fristene etter første og annet punktum gjelder heller ikke dersom det foreligger en mangel etter § 15 annet ledd bokstav g.) For mer informasjon viser vi til Forbrukerrådets nettsider.

7. Angrerett

Det er angrerett på alle varer bestilt/kjøpt på nett, e-post eller telefon, bortsett fra bestillingsvarer som er spesialvarer bestilt etter kundens egne mål. Varer med slike spesielle mål eller spesifikasjoner som er produsert på bestilling, kan ikke returneres eller byttes med mindre de er feilprodusert i forhold til det som er avtalt. Artikler bestilt på spesialmål/egne mål genererer alltid en ordrebekreftelse først der du kan kontrollere at alt er rett (f.eks. mål og farge) før produksjonen starter, da disse produktene lages spesielt til deg.

Du har normalt 14 dagers angrerett på varer kjøpt via Ekstrahus.no. Angrefristen regnes fra du mottok varen(e). Dersom du ønsker å benytte angreretten oppfordres du til å gi melding om dette ved å returnere angreskjemaet til Ekstrahus.no. Angreskjemaet sendes sammen med varen eller separat per e-post til den epostadressen du har oppgitt.  Ved bruk av angreretten må varen returneres til adressen som er oppgitt på angreskjemaet, og innen rimelig tid. Du kan få tilbakebetalt hele kjøpesummen til innen 14 dager fra den dag den returnerte varen er mottatt, eller henteseddel eller varen er stilt til rådighet. Kunde må selv dekke kostnadene for returforsendelsen. Kunden kan ikke bruke varen i angrerettsperioden, og dersom varens verdi er redusert på grunn av mer bruk enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon må kunden selv dekke eventuelt verditap. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Du må selv dekke kostnadene for returforsendelsen. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon må kunden dekke eventuelt verditap.

8. Behandling av personopplysninger

Vi bruker i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også bruker personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette kun når du har samtykket til det.

Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller ved tegning av abonnent som følger leveransen. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

Du har rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg. Vi ber deg ta kontakt med oss for å rette opplysninger som skulle vise seg ikke å være korrekte. Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Du kan også når som helst kreve at opplysningene slettes, med mindre opplysningene er nødvendige for å gjennomføre avtalen med deg.

9. Salgspant

Ekstrahus.no har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg.

10. Cookies

Vi samler inn og oppbevarer loggdata som hvilke kategorier og produkter man kikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter. Vi bruker og krever en cookie for å kunne registrere seg og gjennomføre en bestilling. Det er mulig å se seg rundt i nettbutikken uten cookies, men du kan ikke handle.

11. Immaterielle rettigheter

Innholdet er beskyttet etter bl.a. opphavsrettslig-, markedsføringsrettslig- eller varemerkerettslig lovgivning. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på Ekstrahus.no ikke under noen omstendighet kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er tillatt etter samtykke fra eier av materialet.

12. Tvisteløsning

Eventuelle tvister skal søkes løst i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Partene kan også fremme saken for de ordinære domstoler.

13. Byggesøknad

Det er kunden sitt ansvar å sette seg inn i de lokale forskrifter for om “byggene” fra oss er søknadspliktig eller ikke. Vi henviser til kundens kommune og veileder hos Direktoratet for byggkvalitet hvor kunde selv kan undersøke hvorvidt tiltaket er søknadspliktig. Avslag hos kommunen av byggesøknad er ikke en reklamasjon eller gyldig grunn for oppheving av kjøpet.

14. Force majeure

Er Ekstrahus.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Ekstrahus.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.